Mount Lemmon Observatory

Mount Lemmon Observatory

Part of Steward Observatory – Mount Lemmon Observatory (MLO), also known as the Mount Lemmon Infrared Observatory, is an astronomical observatory located on Mount Lemmon in the Santa Catalina Mountains approximately 28 kilometers (17 mi) northeast of Tucson, Arizona (USA).

 

Mt. Lemmon
AZ, USA
Share this now, thank you!